Friday, September 11, 2009

JURNAL 6 (26/7/2009-30/7/2009)
DAYA TUMPUAN MURID @ FOKUS

MASALAH

Pada minggu keenam ini terdapat juga masalah yang timbul berkenaan daya tumpuan murid yang tidak fokus terhadap pelajaran. Masalah pada kali ini adalah melibatkan pengajran saya untuk kelas arus perdana (3 Berlian). terdapat sekumpulan kecil murid yang tidak memberi perhatian sepenuhnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Terdapat sebilangan kecil murid yang duduk di bahagian belakang kelas dan suka membuat bising dengan berbual sesama sendiri. Sebahagian murid kelas ini juga agak lambat dalam menjalankan aktiviti pembelajaran. Akibatnya, banyak aktivti yang saya rancang dalam buku rancangan pengajaran saya, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Terdapat murid yang lemah duduk dikalangan murid yang pandai dan tidak mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan. Mereka seringkali menumpang rakan yang pandai membuat kerja kumpulan apabila sesuatu tugasan berkumpulan dilakukan. Antara murid yang bermasah ini adalah:
1. Mohd Farisman
2. Mohd Sayuti
3. Muhammad Affan

ANALISIS MASALAH


Dalam menghadapi masalah ini, saya perlu mengkaji dan menyiasat punca-punca berlakunya masalah yang timbul. Masalah murid tidak memberi perhatian dan kebisingan di dalam kelas cuba saya kaji dan saya dapati mungkin masalah ini berlaku terhadap murid yang memang lemah dalam subjek Bahasa Melayu menyebabkan mereka kurang memahami apa yang saya ajar. Akibatnya, mereka tidak fokus semasa guru mengajar.

CADANGAN


Setelah akan mendapatkan maklumat dari Pn Noraini iaitu, guru kelas yang asal dan merupakan guru sebelum saya mengambil alih tersebut. Saya mendapatkan maklumat tentang beberapa murid yang lemah dan bermasalah didalam kelas tersebut. Seterusnya, saya terus mengatur strategi dengan memberi penekanan terhadap pengajaran secara individu. Semua dibezakan aktivitinya iaitu bagi murid yang pandai dan murid yang sederhana latih tubi pembacaan dijalankan serta murid yang lemah diajar konsep membaca dan menulis seperti apa yang telah saya lakukan di kelas pemulihan khas. Menurut kajian Ivan Pavlov, dalam teori Pelaziman Klasik (Classical Conditioning), kelakuan seseorang boleh diubah jika terdapat rangsangan secara berterusan.

Dalam kes saya tadi, saya perlu merangsang murid dengan berkomunikasi dan membaca isi pelajaran yang diajar iaitu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jika rangsangan ini dilakukan secara berterusan, murid dapat membiasakan diri dengan keadaan tersebut.

Dalam mengatasi masalah ini, saya mengambil beberapa tindakan seperti berikut:
1. Merancang aktiviti pengajaran yang menarik dan melibatkan semua murid.
2. Menyusun semula kedudukan kerusi dan meja mengikut kumpulan.
3. Menyusun semula kedudukan murid mengikut perbezaan individu.
4. Pemberian hadiah bagi murid merangsang minat murid untuk belajar.
5. Menggunakan Bahasa Melayu baku sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
6. Merancang waktu pengajaran sebaik mungkin.


TEMPOH PENYELESAIAN

Sehingga murid menunjukkan tingkah laku yang positif.

TINDAKAN SUSULAN

Dalam melaksanakan cadangan, saya akan lebih memberikan perhatian terhadap murid yang tidak fokus tersebut. Saya juga menggunakan kaedah peneguhan positif daripada teori pelaziman operan (Operant Conditioning), peneguhan boleh dilakukan apabila murid membuat satu kebaikan. Hal ini dapat menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti yang di dalam kumpulan. Saya memberi ganjaran atau ‘reward’ kepada kumpulan murid yang mendapat jawapan dengan cepat dan betul dalam aktiviti yang dijalankan.

Daripada tindakan ini, saya dapati, murid dari kumpulan lain berlumba-lumba untuk memenangi hadiah tersebut. Saya nampak lihat kesungguhan mereka menjawab dan menyelesaikan soalan pemahaman yang diberikan. Terdapat beberapa orang murid yang curi-curi melihat beg saya yang berisi bahan bantu mengajar dan tidak sabar untuk melakukan aktiviti pada hari tersebut. Ini membuktikan murid telah menaruh minat untuk belajar dan seterusnya fokus semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Saya akan menyusun semula murid berdasarkan perbezaan individu hasil daripada keputusan markah peperiksaan pertengahan tahun dan ujian-ujian yang lepas. Saya telah membahagikan mereka kepada kumpulan tertentu yang lebih kecil bagi memudahkan saya mengawal kelas. Dengan pembahagian seperti ini, saya dapat memberi tumpuan sepenuhya terhadap murid mengikut tahap kepandaian mereka juga, bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, masalah focus dan daya tumpuan murid bukanlah menjadi isu besar dan boleh diatasi segera. Murid-murid adalah generasi yang bakal menaungi kesejahteraan bangsa dan negara pada masa akan datang. Maka, setiap masalah yang berlaku ada penyelesaiannya, terpulanglah kepada guru itu sendiri untuk mengatasinya. Ganjaran dapat meningkatkan minat dan motivasi murid untuk melakukan aktiviti pengajaran. Selain itu juga, ianya dapat memastikan disiplin murid sentiasa berada dalam keadaan terkawal dan memuaskan, selain mewujudkan suasana pembelajaran yang harmonis lama perhubungan (rapport) yang erat diantara murid dan guru.

No comments:

Post a Comment